หนังสือที่ระลึก

โครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ

เนื่องในมหามงคล

เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา

ธรรมยาตรา ๕ แผ่นดิน

ตามรอยพระอริยสงฆ์ลุ่มน้ำโขง

ธรรมยาตรา ๕ แผ่นดิน

พุทธศาสตร์การทูตสู่สันติภาพโลก

แม่ทัพธรรมพลิกสุวรรณภูมิ

๑๐๐ ปี สมณธรรมนำสันติภาพ

หนังสือสรุป

โครงการส่งเสริมพระสงฆ์ไทยไปศึกษา

และปฏิบัติธรรมเชิงลึก ณ ดินแดนพุทธภูมิ

ประเทศอินเดีย-เนปาล

รุ่นที่ ๑ ปี พ.ศ.๒๕๕๒

หนังสือสรุป

โครงการส่งเสริมพระสงฆ์ไทยไปศึกษา

และปฏิบัติธรรมเชิงลึก ณ ดินแดนพุทธภูมิ

ประเทศอินเดีย-เนปาล

รุ่นที่ ๒ ปี พ.ศ.๒๕๕๓

หนังสือสรุป

โครงการส่งเสริมพระสงฆ์ไทยไปศึกษา

และปฏิบัติธรรมเชิงลึก ณ ดินแดนพุทธภูมิ

ประเทศอินเดีย-เนปาล

รุ่นที่ ๓ ปี พ.ศ.๒๕๕๔

หนังสือสรุป

โครงการส่งเสริมพระสงฆ์ไปศึกษา

และปฏิบัติธรรมเชิงลึก ณ ดินแดนพุทธภูมิ

ประเทศอินเดีย-เนปาล

รุ่นที่ ๔ ปี พ.ศ.๒๕๕๕

หนังสือสรุป

โครงการส่งเสริมพระสงฆ์ไปศึกษา

และปฏิบัติธรรมเชิงลึก ณ ดินแดนพุทธภูมิ

ประเทศอินเดีย-เนปาล

รุ่นที่ ๕ ปี พ.ศ.๒๕๕๖

หนังสือสรุป

โครงการส่งเสริมพระสงฆ์ไปศึกษา

และปฏิบัติธรรมเชิงลึก ณ ดินแดนพุทธภูมิ

ประเทศอินเดีย-เนปาล

รุ่นที่ ๖ ปี พ.ศ.๒๕๕๗

รายงานการวิจัย

อิทธิพลความเชื่อเรื่องพญานาค

ที่มีต่อพระพุทธศาสนาในประเทศไทย

การพัฒนาการบริหารจัดการ

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดดีเด่น

ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๒