พระธรรมทูตโพธิคยา

พระธรรมทูตโพธิคยา

โครงการส่งเสริมพระสงฆ์ไปศึกษาและปฏิบัติธรรมเชิงลึก ณ แดนพุทธภูมิอินเดีย-เนปาล เป็นโครงการแรกของสถาบันโพธิคยาวิชชาลัย 980 อุปถัมภ์โดยชมรมโพธิคยา 980 และวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ อินเดีย โครงการนี้มีภารกิจ คือ คัดเลือกพระสังฆาธิการในกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขงเข้าอบรมและบ่มสร้างให้เป็น ” พระธรรมทูตโพธิคยา ” โดยผ่านการศึกษาพระธรรมเชิงลึกตามหลักสูตร “พุทธภูมิศึกษา” ฝึกฝนให้ผู้เข้าอบรมมีความสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากสถานที่ก่อกำเนิดพระพุทธศาสนาในดินแดนพุทธภูมิ อินเดีย-เนปาล กลับไปเผยแผ่แก่พุทธศาสนิกชนเพื่อให้พุทธศาสนิกชนมีศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาจนก่อเกิดปัญญา จากการศึกษาพระธรรมคำสอนอย่างถ่องแท้ ทั้งนี้ โครงการมีทั้งหมด 6 รุ่น ดำเนินการตั้งแต่ พ.ศ.2552 – พ.ศ.2557 มีพระธรรมทูตโพธิคยาที่ได้รับการอบรมจำนวน 178 รูป

ที่มาของโครงการ ตามที่ชมรมโพธิคยา 980 ก่อตั้งขึ้นด้วยความตั้งใจจากกลุ่มพระนวกะที่เดินทางไปบรรพชาอุปสมบท ณ แดนพุทธภูมิ ในโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา พระบาสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช รัชกาลที่ 9 ที่จัดขึ้นโดยสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงนิวเดลีสาธารณรัฐอินเดีย ระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม – 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 การบรรพชาอุปสมบทครั้งนั้นนำมาซึ่งความปลาบปลื้มยินดีเป็นลันพ้นแก่ทุกฝ่าย

นอกจากนี้ โครงการดังกล่าว ยังมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการส่งเสริมให้เหล่าพระนวกะที่ได้ร่วมบรรพชาอุปสมบทใต้ร่มพระศรีมหโพธิ์สถานที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ ณ เมืองพุทธคยา สาธารณรัฐอินเดีย ได้มีความซาบซึ้งระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และตระหนักเห็นคุณค่าการเดินทางไปศึกษาพุทธธรรมและการตามรอยบาทพระศาสดา ณ ดินแดนพุทธภูมิประสูติ ตรัสรู้ แสดงปฐมเทศนา และปรินิพพาน รวมทั้งพระพุทธสถานที่สำคัญ อันก่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในพระธรรมคำสอน และการน้อมนำมาปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคมมากยิ่งขึ้น

ด้วยตระหนักรู้คุณค่าการศึกษาพระธรรมคำสอนจากดินแดนพุทธภูมิ จึงนำมาสู่การดำริเริ่มโครงการส่งเสริมพระสงฆ์ไทยไปศึกษาและปฏิบัติธรรมเชิงลึก ณ แคนพุทธภูมิ อินเดีย-เนปาล ขึ้น และก่อตั้งสถาบันโพธิคยาวิชชาลัย 980 เพื่อดำเนินการบริการด้านการศึกษาถวายแด่คณะสงฆ์ และทำกิจกรรมโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนการเผยแผ่และปกป้องพระพุทธศาสนา

โครงการส่งเสริมพระสงฆ์ฯ นั้น 3 ปีแรก เริ่มดำเนินการเปิดอบรมเฉพาะพระสงฆ์ในประทศไทยก่อน ต่อมาขยายสู่พระสงฆ์จากกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขง และปรับชื่อโครงการเป็นโครงการส่งเสริมพระสงฆ์ไปศึกษาและปฏิบัติธรรมเชิงลึก ณ แดนพุทธภูมิ อินเดีย-เนปาล ตัดคำว่า “ไทย” ออก ทั้งนี้พระสงฆ์ที่เข้าอบรมทุกรูปจะได้รับโอกาสเดินทางไปศึกษาพุทธศาสตร์เพื่อประกาศพุทธธรรมที่ดินแดนพุทธภูมิ โดยหลักสูตรพุทธภูมิศึกษา และเมื่อเดินทางกลับมาแล้ว สามารถนำความรู้ดังกล่าว
มาสอนพุทธศาสนิกชนให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจ ในพระธรรมคำสอนมากยิ่งขึ้น อัน
จะนำมาซึ่งประโยชน์และเป็นมหากุศลอย่างหาที่สุดมิได้

1. เพื่อศึกษาหลักฐานร่องรอยทางประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา

2. เพื่อเผยแผ่พระธรรมคำสอนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

3. เพื่อส่งเสริมค้ำจุนพระพุทธศาสนาให้มั่นคงยิ่งขึ้น

4. เพื่อพัฒนาบุคลากรพระพุทธศาสนาให้นำหลักธรรมไปปรับใช้ในการทำงาน

5. เพื่อพัฒนาอบรมการเผยแผ่เชิงลึกให้พระสงฆ์สายงานพระธรรมทูต

6. เพื่อฝึกอบรมวิทยากรในการเผยแผ่พุทธศาสนาแก่พุทธบริษัท

7. เพื่อสนับสนุนการศึกษาในภาควิปัสสนาปฏิบัติตามหลักสูตรคณะสงฆ์ไทย

8. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทย-อินเดียให้เข้มแข็ง ด้วยศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม และประเพณี

9. เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้เคยบรรพชาอุปสมบทใต้ร่มพระศรีมหาโพธิ์ เมืองพุทธคยาเข้าร่วมเป็นสมาชิกในชมรมโพธิคยาอันจะนำมาสู่ความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจในการทำกิจกรรมส่งเสริมและผดุงพระพุทธศาสนา

เชิงคุณภาพ – ฝึกอบรพระภิกษุผู้เข้าร่วมโครงการให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในพระพุทธศาสนาอย่างแน่นแฟ้นลึกซึ้ง สามารถนำความรู้ ความเข้าใจมาเผยแผ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เชิงปริมาณ – คัดเลือกพระสงฆ์ที่มีพรรษาตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป จำนวนไม่เกิน 40 รูปต่อปี

ผู้รับผิดชอบโครงการ คัดเลือกพระสงฆ์ที่มีคุณสมบัติตามเป้าหมายจากประเทศไทย และประเทศในกลุ่มลุ่มน้ำโขง จำนวนไม่เกิน 40 รูป โดยมีกรอบดำเนินการ ดังนี้

เดือนพฤษภาคม – ตัดเลือกพระสงฆ์เพื่อเข้าร่วมโครงการไม่เกิน 40 รูป

เดือนมิถุนายน – ปฐมนิเทศ

เดือนกรกฎาคม – ออกเดินทางไปศึกษาอบรม และอธิษฐานจำพรรษาที่ วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย? อินเดีย

เดือนกรกฎาคม – ตุลาคม – จาริกไปยังพุทธสังเวชนียสถาน 4 ตำบล และพุทธสถานที่สำคัญ

ช่วงเข้าพรรษาเป็นระยะเวลาประมาณ 90 วัน

วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ เมืองกุสินาคาร์ รัฐอุตตรประเทศ สาธารณรัฐอินเดีย

วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ รัฐอุตตรประเทศ สาธารณรัฐอินเดีย

วัดไทยลุมพินี จังหวัดลุมพินี ราชอาณาจักรเนปาล

วัดไทยเชตวันมหาวิหาร รัฐอุตตรประเทศ สาธารณรัฐอินเดีย

วัดไทยพุทธคยา รัฐพิหาร สาธารณรัฐอินเดีย

วัดไทยนาลันทา รัฐพิหาร สาธารณรัฐอินเดีย

วัดไทยสิริราชคฤห์ รัฐพิหาร สาธารณรัฐอินเดีย

วัดไทยสารนาท รัฐอุตตรประเทศ สาธารณรัฐอินเดีย

วัดไทยไวสาลี รัฐพิหาร สาธารณรัฐอินเดีย

90 วัน ระหว่างเข้าพรรษา

500 ชั่วโมง การศึกษาภาคปริยัติ

100 ชั่วโมง การศึกษาภาคปฏิบัติ

100 ชั่วโมง การศึกษาในภาคสนามและงานวิจัย

ตลอดโครงการประมาณ 2,500,000 บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) ได้รับการสนับสนุนจาก

1. สมาชิกชมรมโพธิคยา 980 จัดแข่งกอล์ฟโพธิคยามหากุศล

2. ผู้มีจิตศรัทธาทั่วไป

1. พระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย-เนปาล

2. สำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติ

3. สถาบันโพธิคยาวิชชาลัย 980

4. มูลนิธิวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์-อินเดีย

5. วัดไทยในสาธารณรัฐอินเดีย

1. มีพระสังฆาธิการที่ผ่านการอบรมจากหลักสูตรพุทธภูมิศึกษา ศึกษาพุทธธรรมเกิดศรัทธาปสาทะในพระพุทธศาสนาอย่างแน่นแฟ้นลึกซึ้งยิ่งขึ้น จำนวน 178 รูป จากประเทศไทย สปป.ลาว กัมพูชา และเวียดนาม และมีหนังสือบทความวิชาการทางพระพุทธศาสนาทั้งหมด 6 เล่ม

2. ผู้เคยอุปสมบทใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ได้พบปะเสวนาธรรมร่วมกิจกรรมการกุศลในพระพุทธศาสนา

3. ได้ส่งเสริมงานคณะสงฆ์ไทยในสายพระธรรมทูตให้ได้ความรู้และประสบการณ์ในการเผยแผ่พุทธศาสนาออกสู่ภาคประชาชน

4. ได้ส่งเสริมภาคการศึกษาภาคปริยัติ คือ ธรรมศึกษา บาลีเบื้องต้น
ภาควิปัสสนาตามสังเวชนียสถานทั้ง 4 แห่ง โดยมีฐานภาคปฏิบัติที่วัดไทยพุทธคยา ต้นพระศรีมหาโพธิ์ ในภาคปริยัติที่ วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ สาลวโนทยาน และภาคขยายที่วัดไทยเชตวันมหาวิหาร และวัดไทยลุมพินี เนปาล

5. ยกกระดับจิตใจประชาชนไทยตามพุทธสถานให้กลับไปเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรืองมีสันติสุขตามทางแห่งบรรพบุรุษ

Previous slide
Next slide

สานตรงต่อพระพุทธปณิธาน

โครงการส่งเสริมพระสงฆ์ไทยไปศึกษาปฏิบัติธรรมเชิงลึก ณ แดนพุทธภูมิอินเดียเนปาล รุ่น 1

(ระหว่างวันที่ 4 สิงหาคม – 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2552)

จำนวนผู้อบรม : 32 รูป

โครงการส่งเสริมพระสงฆ์ไทยไปศึกษาปฏิบัติธรรมเชิงลึก ณ แดนพุทธภูมิ อินเดีย – เนปาล นับเป็นโครงการที่มีความสำคัญต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างยิ่ง ในโครงการนี้ สถาบันโพธิคยาฯ ได้รับเมตตาจาก พระเดชพระคุณ พระพรหมวชิรนายก (โอภาส นิรุตฺติเมธี  ป.ธ.6) ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 11 เจ้าอาวาสวัดพระนารายณ์มหาราช วรวิหาร ซึ่งขณะนั้นดำรงสมณศักดิ์ที่ พระธรรมวรนายก เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา เมตตาเป็นประธานโครงการฯ และอำนวยการพิจารณาคัดเลือกพระสงฆ์ระดับพระสังฆาธิการจากจังหวัดนครราชสีมาจำนวน 31 รูป เข้าศึกษาอบรมในโครงการ และไปอยู่จำพรรษาวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ กาเซีย อำเภอกุสินารา รัฐอุตตรประเทศ สาธารณรัฐอินเดีย เป็นเวลา 99 วัน.

คณะพระธรรมทูตชุดแรกหรือชุดนำร่อง ลงศึกษาภายใต้หลักสูตรพุทธภูมิศึกษา ซึ่งมีเนื้อหามุ่งเน้นที่การเรียนรู้จากพุทธจริยาประวัติ และปฏิบัติธรรมในสถานที่เกิดพุทธธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยความดูแลเอาใจใส่ทั้งด้านเนื้อหาหลักสูตรและความเป็นอยู่จากคณะพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย-เนปาล นำโดย พระเดชพระคุณ พระธรรมโพธิวงศ์,ดร. หัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย – เนปาล รับเป็น ผู้อำนวยการหลักสูตร ซึ่งขณะนั้นดำรงสมณศักดิ์ที่ พระราชรัตนรังษี เจ้าอาวาสวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ อินเดีย และ พระศรีวชิราวิสุทธิ์,ดร. เจ้าอาวาสวัดด่านใน รองเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา รับเป็น รองผู้อำนวยการหลักสูตร ซึ่งขณะนั้นดำรงสมณศักดิ์ที่ พระครูศรีปริยัติวิสุทธิ์ ฝ่ายวิชาการและการศึกษาเชิงปฏิบัติการ นำโดย พระครูนิโครธบุญญากร, ดร. เจ้าอาวาสวัดไทยนิโครธาราม เนปาล

ผลงานพระธรรมทูตโพธิคยา รุ่น 1

คณะพระธรรมทูตทั้ง 31 รูป ได้รับความรู้เรื่องแดนพุทธภูมิความเข้าใจในหลักพุทธธรรมและเพิ่มทุนศรัทธาปสาทะในพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นการส่งผลดีต่อการเผยแผ่พุทธธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ โดยมีหนังสือสรุปโครงการ 1 เล่ม

ธรรมวิชัยจากแดนพุทธภูมิ

โครงการส่งเสริมพระสงฆ์ไทยไปศึกษาปฏิบัติธรรมเชิงลึก ณ แดนพุทธภูมิอินเดียเนปาล รุ่น 2

(ระหว่างวันที่ 23 สิงหาคม – 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2553)

จำนวนผู้อบรม : 32 รูป (พระธรรมทูตโพธิคยา 30 รูป พระอาจารย์ที่ปรึกษา 2 รูป)

ผลสำเร็จจากการอบรมรุ่นแรก นำมาพัฒนาหลักสูตรพุทธภูมิศึกษาโดยเพิ่มการมุ่งเน้นผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม  จัดกระบวนการการศึกษาอบรมให้เชื่อมโยงนำสู่การมีผลการศึกษาเป็นที่ประจักษ์ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น คณะผู้บริหารหลักสูตรพุทธภูมิศึกษา จึงตั้งหัวข้อศึกษาค้นคว้าในรุ่นที่ 2 นี้ว่า “ธรรมวิชัยจากแดนพุทธภูมิ” มอบให้คณะพระสังฆาธิการที่เข้าร่วมในโครงการได้ค้นคว้าระหว่างเข้าอบรมและจำพรรษาถ้วนไตรมาส โดยศึกษาหลักธรรมจากพระไตรปิฎกและลงศึกษาเชิงปฏิบัติการในพื้นที่เกิดพุทธธรรม เพื่อวิเคราะห์วิจัยเชิงลึกในหัวข้อ “ธรรมวิชัยจากแดนพุทธภูมิ”ให้ได้ความรู้ที่ตกผลึก สามารถนำกลับไปเป็นคำสอนที่เชื่อมโยงกับปัญหาสังคมที่เกิดขึ้น และคำสอนจากพุทธธรรมนั้นต้องนำมาพิจารณาสกัดมาจนหยั่งรากสู่การสร้างเสริมศรัทธาปัญญาพุทธบริษัทอย่างปฏิบัติได้และเห็นผลจริง โดยการรวบรวมวิธีคิดผ่านการวิปัสสนา และนำเสนอหลักธรรมอันเป็นประโยชน์ต่อการดูแลเพิ่มเติมศรัทธาเจตนาปัญญาสัมมาทิฐิสู่จิตใจชาวไทย ผ่านหนังสือสรุปผลงานโครงการที่ชื่อว่า ธรรมวิชัยจากแดนพุทธภูมิ”

ผลงานพระธรรมทูตโพธิคยา รุ่น 2

ผลจากศึกษาค้นคว้าของคณะพระธรรมทูตโพธิคยา บรรจุไว้ในหนังสือ “ธรรมวิชัยจากแดนพุทธภูมิ” เป็นหนังสือที่รวบรวมบันทึกงานเพื่อนำออกเผยแผ่สู่ประชาชนในรูปแบบบทความวิชาการ ดังเช่น

1. คุณพระพุทธเจ้ากับความศรัทธาพระรัตนตรัย

2. อปริหานิยธรรมสร้างสังคมเข้มแข็ง

3. กฎศาสนา กฎวัฒนธรรม กฎหมาย ดูแลโลกได้อย่างไร

4. สัปปุริสธรรมนำสังคมเจริญ

5. ความยุติธรรมและอคติ ๔

6. มงคลสูตรเพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์

7. อริยมรรคพุทธวิธีแก้ความขัดแย้ง

8. จากความเชื่อสู่มรรคาแห่งปัญญา

9. องคุลิมาล (อหิงสา) ยุติความรุนแรงด้วยความไม่รุนแรง

เชื่อมโลกด้วยธรรม

โครงการส่งเสริมพระสงฆ์ไทยไปศึกษาปฏิบัติธรรมเชิงลึก ณ แดนพุทธภูมิอินเดียเนปาล รุ่น 3

จำนวนผู้อบรม : 33 รูป (พระธรรมทูตโพธิคยา 30 รูป พระอาจารย์ที่ปรึกษา 3 รูป)

ชื่อเสียงหลักสูตรพุทธภูมิศึกษา โครงการส่งเสริมพระสงฆ์ไทยไปศึกษาปฏิบัติธรรมเชิงลึก ณ แดนพุทธภูมิ อินเดีย-เนปาล เป็นที่เลื่องลือในแวดวงคณะสงฆ์ ถึงการศึกษาเชิงลึกจากสถานที่ก่อกำเนิดพระพุทธศาสนา เป็นเวลาถึง 1 พรรษา และการจำพรรษา ณ แดนพุทธภูมิ นั้น นับเป็นโอกาสที่ล้ำค่า

แนวทางการศึกษาของพระธรรมทูตโพธิคยารุ่น 3 พระเดชพระคุณ พระธรรมโพธิวงศ์ ผู้อำนวยการหลักสูตร ยังคงใช้แนวทางการนำเสนอบทเรียนสังคม จากการได้พบเห็นความเสื่อมที่รวดเร็ว พบความเจริญของโลก และการแสวงหาของผู้คนที่เลื่อนลอยห่างไกลจากแก่นธรรม มาตั้งเป็นหัวข้อศึกษา

เวลา 1 พรรษาในการศึกษาที่พุทธภูมิ เป็นการย้อนยุค ปลูกอุดมการณ์ เรียนรู้ดูความเจริญแห่งธรรมตามพุทธสถานให้รู้แจ้งเห็นจริง แล้วนำไปประกาศแก่ถิ่นไทยเมืองพุทธ ได้รับผล ส่งถึงความมั่นคงของชาติไทย พระพุทธศาสนา และพระมหากษัตริย์

พระธรรมทูตโพธิคยาต้องทุ่มเทศึกษาค้นคว้า นำหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศมาเยียวยาสังคมและบำบัดภัยแก่โลก รักษาบำรุง ป้องกัน ด้วยการเตรียมงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้สอดคล้องกับปัญหาสังคม

ผลงานพระธรรมทูตโพธิคยา รุ่น 3

ผลจากศึกษาค้นคว้าของคณะพระธรรมทูตโพธิคยา บรรจุไว้ในหนังสือ “เชื่อมโลกด้วยธรรม” เป็นหนังสือที่รวบรวมบันทึกงานเพื่อนำออกเผยแผ่สู่ประชาชนในรูปแบบบทความวิชาการ ดังเช่น

1. ปฐมเทศนาเปิดดวงตาชาวโลก

2. อาทิตตปริยายสูตร ดับไฟกิเลส ผู้ก่อการทุกข์

3. มหาสติปัฏฐาน งานสำเร็จด้วยสติ

4. “มหาสุทัศนสูตร” กินดี อยู่ดี มีได้เพราะคุณธรรม

5. ทิศ ๖ เส้นทางสังคมสันติ

6. ให้ทานอย่างไร ทานจึงจะได้ผลเลิศ

7. รัตนสูตร โลกรอดด้วยพระรัตนตรัย

8. พระพุทธศาสนา ศาสนาที่หนึ่งในโลก

พุทธพลิกโลก (1)

โครงการส่งเสริมพระสงฆ์ไปศึกษาปฏิบัติธรรมเชิงลึก ณ แดนพุทธภูมิอินเดียเนปาล รุ่น 4

จำนวนผู้อบรม : 32 รูป (พระธรรมทูตโพธิคยา ๒๙ รูป พระอาจารย์ที่ปรึกษา 3 รูป)

ปี พ.ศ. 2555 โครงการส่งเสริมพระสงฆ์ไปศึกษาและปฏิบัติธรรมเชิงลึก ณ แดนพุทธภูมิ อินเดีย-เนปาล รุ่น 4 นับเป็นปีพิเศษอีกปีหนึ่ง

สิ่งแรก คือ สถาบันโพธิคยาวิชชาลัย 980 ได้รับพระเมตตาจากท่านเจ้าพระคุณ สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ เจ้าคณะใหญ่หนกลาง เจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการามวรวิหาร ส่งพระวิปัสสนาจารย์เข้าร่วมโครงการฯ และนำปฏิบัติเจริญกรรมฐานตลอดโครงการ ซึ่งตรงกับวัตถุประสงค์หลักสูตรพุทธภูมิศึกษา ด้วยเป้าหมายสถาบันฯ ต้องการเห็นพระธรรมทูตโพธิคยา มีความรู้ด้านปริยัติและปฏิบัติจนเกิดปฏิเวธ เกิดความเข้าใจพระธรรมคำสอนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และนำไปปรับใช้ บอกวิธีและนำปฏิบัติให้กับพุทธศาสนิกชนได้ รวมทั้งสามารถนำเหตุการณ์ปัจจุบันมาตอบโจทย์ว่า ชาวพุทธควรวางตัววางใจอย่างไร จนสามารถนำหลักพระพุทธศาสนาไปแก้ทุกข์ แก้ปัญหาความขัดแย้ง แก้สิ่งไม่เป็นมงคลหรือสิ่งไม่เป็นคุณประโยชน์กับชาวพุทธได้

สิ่งต่อมา สถาบันฯ ปรับชื่อเป็น โครงการส่งเสริมพระสงฆ์ไปศึกษาและปฏิบัติธรรมเชิงลึก ณ แดนพุทธภูมิ อินเดีย-เนปาล โดยตัดคำว่า “ไทย” ออก และเปิดรับพระสงฆ์ในกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขงเข้าอบรมด้วย โดยต้องการกระชับความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านชาวพุทธในแผ่นดินลุ่มน้ำโขง และในโอกาสนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก ท่านเจ้าพระคุณสมเด็จ สมเด็จพระอัครมหาสังฆราชาธิบดี เทพวงศ์สมเด็จพระสังฆราช ราชอาณาจักรกัมพูชา ทรงมีพระเมตตาเป็นผู้คัดสรรพระสงฆ์กัมพูชาจำนวน 3 รูปเข้าร่วมโครงการฯ

ทั้งนี้สถาบันฯ มีจุดมุ่งหมายเปิดให้พระสงฆ์ในกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขงที่นับถือพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทได้เข้าร่วมโครงการฯ ด้วยสถาบันฯมีความตั้งใจสร้างความเป็นปึกแผ่นให้แผ่นดินลุ่มน้ำโขง เป็นแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองเหมือนครั้งยุคสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช และหากชาวพุทธในภูมิภาคนี้ สามารถผสานความร่วมมือทำงานพระพุทธศาสนา พร้อมปฏิบัติ และดำเนินชีวิตตามพระธรรมคำสอนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จนมีผลการปฏิบัติดำเนินชีวิตด้วยธรรม เราจะสามารถเป็นสังคมชาวพุทธตัวอย่างให้กับโลกได้

ในปีนี้ เป็นปีที่นโยบายหลักสถาบันฯ เน้นย้ำนำพระพุทธศาสนาเชื่อมความสัมพันธ์ประเทศในลุ่มน้ำโขงให้เป็นปึกแผ่น เนื่องจากเล็งเห็นว่การนำเรื่องพระพุทธศาสนามาพูดคุยกันจึงเป็นมิติเดียวที่พูดไปแล้วเป็นเรื่องดี พุทธศาสนิกชนในแผ่นดินลุ่มน้ำโขง ต่างเป็นกุลบุตรกุลธิดาของพระพุทธเจ้า เราชาวพุทธ จึงควรมาร่วมกันพัฒนาตนเองและประเทศชาติสร้างความสัมพันธ์ที่ดี

“พุทธพลิกโลก” ด้วยการนำพุทธธรรมมาเป็นทางออกสังคมในการแก้ปัญหาสังคม พุทธพลิกโลก จึงเป็นโจทย์ของการศึกษาของพระธรรมทูตโพธิคยาในรุ่นนี้

ผลงานพระธรรมทูตโพธิคยา รุ่น 4

ผลจากการศึกษาค้นคว้าของคณะพระธรรมทูตโพธิคยา บรรจุไว้ในหนังสือ “พุทธพลิกโลก” เป็นหนังสือที่รวบรวมบันทึกงานเพื่อนำออกเผยแผ่สู่ประชาชนในรูปแบบบทความวิชาการ ดังเช่น

1. พระพุทธศาสนากับสถาบันพระมหากษัตริย์

2. ไตรสิกขา ระบบการศึกษาแบบบูรณาการ

3. จากเศรษฐกิจพอเพียงสู่การฟื้นโลกด้วยพุทธรรม

4. สุขภาวะธรรมโอสถ

5. อนุปุพพิกถา มรรคาสู่สันติสุข

6. ปัญหาโลก ปัญหาเรา

7. พระพุทธศาสนากับธรรมชาติแวดล้อม

8. คนเสื่อมศีลธรรมนำไปสู่โลกแตกดับ

9. สันติธรรมนำสู่สันติภาพ

10. ศาสนกิจค้ำ นำธุรกิจรุ่งเรือง

พุทธพลิกโลก (2)

โครงการส่งเสริมพระสงฆ์ไปศึกษาปฏิบัติธรรมเชิงลึก ณ แดนพุทธภูมิอินเดียเนปาล รุ่น 5

จำนวนผู้อบรม : 33 รูป (พระธรรมทูตโพธิคยา 30 รูป พระอาจารย์ที่ปรึกษา 3 รูป)

ตามที่การฝึกอบรมพระธรรมทูตโพธิในแนวคิด “พุทธพลิกโลก” หรือการนำพุทธธรรมมาใช้พลิกทุกข์ให้เกิดสุขจนพ้นทุกข์… สถาบันฯ จึงเน้นย้ำถวายแด่พระธรรมทูตโพธิคยาในทุกรุ่นว่า การทำงานสายงานพระธรรมทูตเป็นทำงานต้นทาง คือ การทำงานสร้างกำลังกองทัพธรรมเพื่อเผยแผ่และปกป้องพระพุทธศาสนา พระสงฆ์ที่เข้าอบรมต้องทุ่มเทศึกษาค้นคว้าพระธรรมคำสอน และปฏิบัติธรรม เจริญจิตภาวนา จากนั้นต้องเตรียมวิชาการ นำหลักพุทธธรรม ฝึกตนเองเป็นนักเผยแผ่ สร้างจุดยืนจากประสบการณ์ที่เกิดขึ้นในแดนพุทธภูมิ อินเดีย-เนปาล ให้เป็นบทเรียนและเป็นครู ให้เกิดความรู้เพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างถูกต้องสู่มวลมนุษยชาติ

ปี พ.ศ. 2556 สถาบันได้ขยายงานตามแผน โดยเปิดรับพระสงฆ์จากประเทศลาว เวียดนาม กัมพูชา สหธรรมิกประเทศแผ่นดินลุ่มน้ำโขงให้เข้ารับการศึกษาอบรมด้วย และได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากท่านเจ้าพระคุณ สมเด็จพระอัครมหาสังฆราชาธิบดี เทพวงศ์ สมเด็จพระสังฆราช ราชอาณาจักรกัมพูชา ทรงพระเมตตาเป็นผู้อำนวยการคัดเลือกพระสงฆ์จากกัมพูชาจำนวน 3 รูป และได้รับเมตตาจาก พระเดชพระคุณ พระอาจารย์ใหญ่ ดร. พระมหาผ่อง สะมะเลิก ประธานองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์ลาว สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว คัดเลือกพระสงฆ์ลาว 2 รูป นอกจากนั้นยังมีพระเวียดนามอีก 2 รูป ซึ่งถือว่าการทำงานสถาบันฯ ได้บรรลุแผนงานและเป้าหมายของการกระชับสัมพันธไมตรีประเทศในกลุ่มลุ่มน้ำโขงที่นับถือพระพุทธศาสนา เพื่อสร้างความเป็นปึกแผ่นในดินแดนสุวรรณภูมิ เป็นกำแพงป้องกันคุ้มครองพระพุทธศาสนา มุ่งสร้างสังคมชาวพุทธตัวอย่าง ด้วยการฝึกอบรมพระสงฆ์ตามแนวทางในหลักสูตรพุทธภูมิ เน้นด้านวิปัสสนา การพิสูจน์ปริยัติด้วยการปฏิบัติ ให้เห็นปฏิเวธที่เกิดขึ้น

หลักสูตรพุทธภูมิศึกษา มีกระบวนการอบรมให้เหมือนดังย้อนยุคไปในสมัยพุทธกาลผ่านสถานที่และพระธรรมคำสอน และฝึกให้พระธรรมทูตที่เข้าอบรมนำคำสอนของพระพุทธองค์กลับมาบอกสังคมกลับมาแก้ปัญหาทางโลกที่กำลังเกิดขึ้นได้ ให้ตรงประเด็น เข้าใจง่าย พร้อมปลูกอุดมการณ์เพื่อยกระดับศรัทธาต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้หนักแน่น เกิดพลังเร้ากุศลให้ตระหนักถึงหน้าที่พุทธบริษัท ปฏิบัติตามอย่างถูกต้องตามแนวทางของพระบรมศาสดา

ผลงานพระธรรมทูตโพธิคยา รุ่น 5

หนังสือ “พุทธพลิกโลก” หนังสือที่รวบรวมบันทึกงานที่พระธรรมทูตโพธิคยา ได้ศึกษาค้นคว้าเพื่อนำออกเผยแผ่สู่ประชาชนในรูปแบบบทความวิชาการ ดังเช่น

1. กู้วิกฤตโลกเร่าร้อนด้วยอานุภาพแห่งศีล

2. โลกสงบเย็นเมื่อบำเพ็ญสมาธิ

3. โลกพ้นภัยได้ด้วยปัญญา

4. สังคมวิปลาสเพราะขาดอิทธิบาทธรรม

5. วิมุติฉุดโลกให้พ้นโศกนาฎกรรม

6. สังคมไม่สับสนเมื่อทุกคนสามัคคีา

7. โลกสุขสม สังคมเบิกบานด้วยทานบารมี

8. พุทธสาวิกานารีพิทักษ์โลก

9. พุทธสาวกพลิกโลกพ้นพิบัติ

10. โลกไม่พินาศถ้ามีอำนาจบารมี

๑๑. ฝ่าวิกฤต สร้างศรัทธา ด้วยทิศทางแห่งอนาคน

๑๒. พลิกเภทภัย ด้วยอานุภาพแห่งสมาธิ

พุทธพลิกโลก (3)

โครงการส่งเสริมพระสงฆ์ไปศึกษาปฏิบัติธรรมเชิงลึก ณ แดนพุทธภูมิอินเดียเนปาล รุ่น 6

จำนวนผู้อบรม : 31 รูป (พระธรรมทูตโพธิคยา 28 รูป พระอาจารย์ที่ปรึกษา 3 รูป)

โครงการส่งเสริมพระสงฆ์ไปศึกษาปฏิบัติธรรมเชิงลึก ณ แดนพุทธภูมิ อินเดียเนปาล รุ่น 6 เป็นการเปิดรับพระสงฆ์เข้าอบรมเป็นรุ่นสุดท้ายก่อนปิดโครงการ เพื่อขยายขอบเขตไปทำงานโครงการต่าง ๆ เพื่อหนุนเสริมการเผยแผ่การเผยแผ่ในกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขงเพิ่มมากขึ้น

การอบรมพระสงฆ์ที่เข้าโครงการฯ ยังคงเน้นการศึกษาด้วยปลูกอุดมการณ์ การเป็นพระธรรมทูตเผยแผ่พุทธธรรมขององค์พระศาสดา พระธรรมทูตโพธิคยาต้องตั้งศรัทธาและเจตนาให้มั่นคง ใช้เวลา 1 พรรษา เพื่อถวายแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ให้สมกับที่พระพุทธองค์ทรงไว้วางพระทัยก่อนเสด็จดับขันธ์ปรินิพพานว่า พุทธบริษัทของพระพุทธองค์นั้นจะตั้งมั่นในธรรม ประพฤติธรรม และสืบต่อ ตลอดจนปกป้องพระพุทธศาสนาได้

แนวทางการปฏิบัติของคณะพระธรรมทูติโพธิคยาฯ หลักสูตรพุทธภูมิศึกษา จะได้รับการปลูกอุดมการณ์ เสริมพลังใจ เร้ากุศล ให้เห็นถึงคุณค่าผลลัพธ์ที่เริ่มต้นด้วยการอุทิศทุ่มเทใจ ศึกษาพระไตรปิฎกมาให้เข้าใจ เพื่อนำลงสู่ภาคปฏิบัติให้ได้ผล และเชื่อมโยงนำไปสู่ผลลัพธ์แก้ปัญหาสังคม โดยมีธรรมสาระของพระพุทธองค์เป็นหนทาง กระบวนการ ที่นำไปสู่การแก้ปัญหาอย่างเบ็ดเสร็จ อันจะนำมาซึ่งประโยชน์ทั้งต่อตนเองและสังคม

ผลงานพระธรรมทูตโพธิคยา รุ่น 6

หนังสือ “พุทธพลิกโลก” หนังสือที่รวบรวมบันทึกงานที่พระธรรมทูตโพธิคยา ได้ศึกษาค้นคว้าเพื่อนำออกเผยแผ่สู่ประชาชนในรูปแบบบทความวิชาการ ตัวอย่างดังนี้

1. ประกาศพุทธธรรมในแดนพุทธภูมิ

2. ยอดนารี สื่อสงไขย

3. ปฏาจารา ผู้วิปโยคเพราะรัก

4. ตอบโต้ความรุนแรงด้วยความดี

5. ปัจฉิมสาวก ก่อนพุทธปรินิพพาน

6. พระผู้มองการณ์ไกล จึงคงไว้ซึ่งพระสัทธรรม

7. พระนางผู้รักและกตัญญู… ยิ่งกว่าดวงใจ

8. มหาอุบาสิกา ผู้รักษาโลกให้ร่มเย็น

9. ยอดแห่งพหูสูต ผู้ค้ำจุนพระสัทธรรม

10. พระปุณณมันตานีบุตร ยอดธรรมกถึกผู้สำรวม

11. ยอดพระธรรมทูตแห่งยุค

12. สองอธรรมนำโลกวิบัติ

13. ส่งต่อลมหายใจของโลก

14. บทบาทที่หายไปของชาวพุทธ

15. อาสภิวาจา วาจาพลิกโลก

หนังสือ พระธรรมทูตโพธิคยา รุ่นที่ 1 - 3

หนังสือที่สรุปโครงการส่งเสริมพระสงฆ์ไทย

ไปศึกษาและปฏิบัติธรรมเชิงลึก

ณ ดินแดนพุทธภูมิ ประเทศอินเดีย-เนปาล

รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2552

หนังสือสรุปโครงการส่งเสริมพระสงฆ์ไทย

ไปศึกษาและปฏิบัติธรรมเชิงลึก

ณ ดินแดนพุทธภูมิ ประเทศอินเดีย-เนปาล

รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2553

หนังสือสรุปโครงการส่งเสริมพระสงฆ์ไทย

ไปศึกษาและปฏิบัติธรรมเชิงลึก

ณ ดินแดนพุทธภูมิ ประเทศอินเดีย-เนปาล

รุ่นที่ 3 ปี พ.ศ.2554

หนังสือ พระธรรมทูตโพธิคยา รุ่นที่ 4 - 6

หนังสือสรุปโครงการส่งเสริมพระสงฆ์

ไปศึกษาและปฏิบัติธรรมเชิงลึก

ณ ดินแดนพุทธภูมิ ประเทศอินเดีย-เนปาล

รุ่นที่ 4 ปี พ.ศ.2555

หนังสือสรุปโครงการส่งเสริมพระสงฆ์

ไปศึกษาและปฏิบัติธรรมเชิงลึก

ณ ดินแดนพุทธภูมิ ประเทศอินเดีย-เนปาล

รุ่นที่ 5 ปี พ.ศ.2556

หนังสือสรุปโครงการส่งเสริมพระสงฆ์

ไปศึกษาและปฏิบัติธรรมเชิงลึก

ณ ดินแดนพุทธภูมิ ประเทศอินเดีย-เนปาล

รุ่นที่ 6 ปี พ.ศ.2557