หนังสือที่ระลึกโครงการส่งเสริมพระสงฆ์ไทยไปศึกษาและปฏิบัติธรรมเชิงลึก ณ ดินแดนพุทธภูมิ ประเทศอินเดีย รุ่นที่ ๑ ปี ๒๕๕๒