ธรรมวิชัยสู่ศตวรรษแห่งธรรม

ธรรมวิชัย banner
ธรรมวิชัยสู่ศตวรรษแห่งธรรม จุดเทียนธรรม อุบลราชธานี เมืองกัมมัฏฐานโลก เป็นโครงการขยายผลและต่อยอด ธรรมยาตราพระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุ พระสารีบุตร และพระมหาโมคคัลลานะ จากสาธารณรัฐอินเดีย
ตามที่ สถาบันโพธิคยาวิชชาลัย 980 มีพันธกิจหลัก ในการดำเนินงานขับเคลื่อนการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ โดยอาศัยความร่วมมือภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ทั้งภาครัฐบาล และเอกชน เพื่อสร้างความศรัทธาในพระพุทธศาสนา อันเป็นเส้นทางสู่ปัญญาในการแก้ไขปัญหามวลมนุษยชาติ สถาบันโพธิคยาฯ ได้ดำเนินงานตามพันธกิจต่อเนื่องเป็นเวลา 17 ปี และมีผลงานเป็นที่ประจักษ์อย่างกว้างขวาง อาทิ โครงการธรรมยาตรา 5 แผ่นดิน ตามรอยพระอริยสงฆ์ลุ่มน้ำโขง โครงการธรรมยาตรา 5 แผ่นดินลุ่มน้ำโขง พุทธศาสตร์การทูตสู่สันติภาพโลก
ในช่วงต้นปี พ.ศ. 2567 สถาบันโพธิคยาฯ ร่วมกับรัฐบาลไทยโดยกระทรวงวัฒนธรรม รัฐบาลสาธารณรัฐอินเดียโดยสถานเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย พร้อมทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ได้จัดพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุ พระสารีบุตร และพระมหาโมคคัลลานะ จากสาธารณรัฐอินเดีย มาประดิษฐานชั่วคราวที่ประเทศไทย ภายใต้โครงการ ธรรมยาตราพระบรมสารีริกธาตุ มหานทีคงคาลุ่มน้ำโขง ขึ้น และมีศรัทธาพุทธบริษัทเข้าร่วมสักการะทั่วประเทศจำนวนถึง 4,127,590 คน
จากจำนวนศรัทธาพุทธบริษัทดังกล่าว ได้สร้างสถิติการรวมตัวของชาวพุทธครั้งสำคัญในประวัติศาสตร์ โดยเฉพาะที่จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็นสถานที่อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุ พระสารีบุตร และพระมหาโมคคัลลานะ ได้มาประดิษฐานชั่วคราวที่วัดมหาวนาราม ซึ่งปรากฏมีศรัทธาพุทธบริษัทจากจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดใกล้เคียง รวมทั้งประเทศเพื่อนบ้านเข้าร่วมงาน 4 วัน จำนวนสูงถึง 810,374 คน อันเป็นจำนวนที่แสดงให้เห็นถึงพลังศรัทธามหาชนที่มีต่อพระพุทธศาสนาอย่างท่วมท้น
สถาบันโพธิคยาฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรนำโอกาสมหามงคลในการเสด็จของพระบรมสารีริกธาตุ พร้อมพระอัครสาวก นี้ จัดโครงการขยายผลและต่อยอดอันจะเป็นประโยชน์ต่อศรัทธาพุทธบริษัทที่มีต่อพระพุทธศาสนาทั้งหลาย ให้เจริญสู่การปฏิบัติธรรมจนเกิดปัญญาในการแก้ปัญหามวลมนุษยชาติ โดยพิจารณาว่า จังหวัดอุบลราชธานี มีความเหมาะสมเป็นจังหวัดแรกของการจัดโครงการครั้งนี้ อันสอดคล้องกับชื่อเสียงของจังหวัดที่ขึ้นชื่อว่า เป็นแดนนักปราชญ์ ประชาชนใฝ่ธรรม และเป็นเมืองแห่งแสงธรรม และโดยเฉพาะเป็นถิ่นกำเนิดพระอริยสงฆ์ อาทิ หลวงปู่เสาร์ กันตสีโล หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต หลวงปู่ชา สุภัทโท

จากแนวคิดดังกล่าว สถาบันโพธิคยาฯ จึงได้ดำริจัดโครงการเสวนาธรรมในหัวข้อ “ธรรมวิชัยสู่ศตวรรษแห่งธรรม” จุดเทียนธรรม อุบลราชธานี เมืองกัมมัฏฐานโลก ขึ้น เพื่อรณรงค์การนำหลักพุทธธรรมเพื่อขยายผล และต่อยอด ให้เกิดแก่นธรรมแก่มวลมนุษยชาติ ในวันศุกร์ที่ 20 เดือนมิถุนายน 2567 ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมรับฟังประมาณ 3,500 รูป/คน ประกอบด้วย คณะสงฆ์ หัวหน้าส่วนราชการ นักวิชาการ นักธุรกิจ ประชาชน และสื่อมวลชน