คณะกรรมการบริหารงาน

คณะที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

ฝ่ายสงฆ์

ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

สมเด็จพระมหาธีราจารย์ (ปสฤทธ์ เขมงฺกโร)

ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ

กรรมการมหาเถรสมาคม

เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

รองประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

สมเด็จอุดมวงษา

(โมง รา กิตติบัณฑิต)

วัดมุนีประสิทธิ์วงศ์ ราชอาณาจักรกัมพูชา

พระสังฆเสนะ (Ven. Sanghasena)

Founder/President,Mahabodhi International Meditation Centre

พระภัททันตะ นาคะทีปะ

(Ven.Bhaddanta NagaDhipa (Nageinda))

เจ้าอาวาสวัดไจทีเซา ประเทศเมียนมาร์

พระติช เทียน ตัม

(Most Ven.Thich Thien Tum)

Vice President of Executive Council Vietnam Buddhist Sangha (VBS), Abbot of Pho Minh Pagoda, Vietnam

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

พระพรหมเสนาบดี

(พิมพ์ ญาณวีโร)

รองประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ

กรรมการมหาเถรสมาคม

เจ้าคณะภาค 7

เจ้าอาวาสวัดปทุมคงคาราชวรวิหาร

พระพรหมวชิราธิบดี

(พีร์ สุชาโต)

เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร

ที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร

นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระพรหมวชิรนายก

(โอภาส นิรุตฺติเมธี)

เจ้าอาวาสวัดพระนารายณ์มหาราชวรวิหาร

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 11

พระธรรมราชานุวัตร

(สุทัศน์ วรทสฺสี)

เจ้าอาวาสวัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร
เจ้าคณะภาค 10

พระธรรมวชิรมุนี วิ.

(บุญชิต ญาณสํวโร)

ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร

เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร

พระเทพปฏิภาณกวี

(บุญมา อาคมปุญโญ)

ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

เจ้าคณะเขตภาษีเจริญ

พระเทพวัชราจารย์

(เทียบ สิริญาโณ)

ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร

รองเจ้าคณะภาค ๕

ที่ปรึกษาสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ

พระราชวชิรธรรมวิเทศ

(เศรษฐกิจ สมาหิโต)

เจ้าอาวาสวัดนาคปรก

เจ้าคณะแขวงปากคลองภาษีเจริญ

พระมุณีโกศล ดร.ยอน เสง เยียท
(Ven.Dr.Yon Seng Yeath)

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทั่วไป ในพุทธิกสากลวิทยาลัยพระสีหนุราช

Acting Rector (Preah Sihanouk Raja Buddhist University, President

(Buddhist Association of Cambodia)

พระยอดคำภัทรมุนี
(พระอาจารย์พวงประเสริฐ ภูมาวงศ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์องค์ตื้อ

เจ้าอาวาสวัดองค์ตื้อราชวรมหาวิหาร เวียงจันทน์ สปป.ลาว

พระญาเณศวัรมหาเถร
(Aggamaha Bhadant Gyaneshwar)

วัดพุทธเมียนมาร์ กุสินาคา รัฐอุตตรประเทศ สาธารณรัฐอินเดีย

พระอานันทะ
(S.T. Ananda)

Asian Buddhist Cultural Centre สาธารณรัฐอินเดีย

พระชลินดา
(Ven.Bhikkhu Chalinda)

Chief Monk ณ วัดมหาโพธิ มหาวิหาร สาธารณรัฐอินเดีย

พระธัมมปิยะ
(Ven Dr. Dammapiya)

Secretary General of International Buddhist Confederation (IBC), INDIA

Secretary General of the North East India Buddhist Sangha Council, INDIA

Assoc. professor and Principal, MMD College, Tripura, INDIA

ฝ่ายฆราวาส

ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

ดร.วินัย วีระภุชงค์

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

ฯพณฯ นาเกช ซิงห์
(Nagesh Singh)

ฯพณฯ นาเกช ซิงห์ (Nagesh Singh) ดำรงตำแหน่ง เอกอัครราชทูต สาธารณรัฐอินเดีย ประจำประเทศไทย ในปี ค.ศ. 2022 – ปัจจุบัน ก่อนหน้านี้ ฯพณฯ นาเกซ ซิงห์ ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมพิธีการทูต กระทรวงการต่างประเทศ สาธารณรัฐอินเดีย ตั้งแต่ ปี ค.ศ. 2018 จนถึงเดือนตุลาคม ปี ค.ศ. 2022 เป็นผู้ผลักดันความสัมพันธ์ระหว่าง สถาบันโพธิคยาวิชชาลัย 980 กับมูลนิธิอินเดีย (India Foundation)

Maharaj Bahadur Mrigendra Pratap Sahi

เจ้ากษัตริย์มัลละ

นายนังเซ ดอร์เจ
(Shri Nangzey Dorjee)

นายนังเซ ดอร์เจ (Shri Nangzey Dorjee, I.A.S. (Rtd)), Member Secretary, BTMC, Honorable Members of the Bodhgaya Temple

นายกากัน มาลิก
(Gagan Malik)
นายชัช ชลวร
นายประทีป เฉลิมภัทรกุล
นายขรรค์ชัย บุนปาน
นายเด่นชัย เด่นชัยประดิษฐ์
นายนิวัฒน์ แจ้งอริยวงศ์
นายประกิต หลิมสกุล
พันเอก นายแพทย์ พงศ์ศักดิ์ ตั้งคณา
นายพัลลภ ไทยอารี
ทันตแพทย์ มณฑล สุวรรณนุรักษ์
นายมณเธียร ธนานาถ
อาจารย์วนิดา พึ่งสุนทร
ศาสตราจารย์ ดร.ศุลีมาศ สุทธิสัมพัทน์
นายสมชาย กรุสวนสมบัติ
นายสมาน สุดโต

คณะกรรมการ

ประธาน

พระธรรมโพธิวงศ์
(วีรยุทธ์ วีรยุทฺโธ)

รองประธาน

พระเมธีวรญาณ
(สายเพชร วชิรเวที)
พระศรีโพธิวิเทศ
(สุพจน์ กิตฺติวณฺโณ)
พระศรีวัชรวิสุทธิ์
(โกวิท อภิปุญฺโญ)
ดร.สุภชัย วีระภุชงค์

รองประธานและเลขาธิการ

ดร.อภัย จันทนจุลกะ

กรรมการผู้ทรงคุณาวุฒิ

พลเอก วิชิต ยาทิพย์
นายจีระศักดิ์ ธเนศนันท์
นายบัณฑิต โสตถิพลาฤทธิ์
นายศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์

กรรมการ

พลเอก ยศนันท์ หร่ายเจริญ
พลเอก นินนาท เบี้ยวไข่มุข
นายกิตติชัย อินทร์นุรักษ์
นายดำฤทธิ วิริยะกุล
นางสาวทิพย์วรรณ วีระภุชงค์
นายพรเทพ อัมพรกลิ่นแก้ว
นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์
นายสุรพล มณีพงษ์
นายสุรศักดิ์ ตรีรัตน์ตระกูล
นายเกษม มูลจันทร์

กรรมการและเลขานุการ

ดร.อัจฉราวดี แมนชาติ

รองเลขานุการ

คณะกรรมการบริหาร

ประธานกรรมการ

พระเมธีวรญาณ
(สายเพชร วชิรเวที)

รองประธานกรรมการ

ดร.สุภชัย วีระภุชงค์
รองประธานกรรมการ
เลขาธิการ
นายเกษม มูลจันทร์
รองประธานกรรมการ
รองเลขาธิการ
นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์
รองประธานกรรมการ
รองเลขาธิการ
นายสุรพล มณีพงษ์
รองประธานกรรมการ
รองเลขาธิการ

กรรมการบริหาร

พระวิเทศวชิรญาณ วิ.
(สมพงศ์ ญาณธีโร)
พระวิเทศวัชราจารย์
(เฉลิมชาติ ชาติวโร)
นายเกซัง วังดิ
(Mr.Kesang Wangdi)

นายเกซัง วังดิ (Mr.Kesang Wangdi) ดำรงตำแหน่ง เลขานุการเอก (ฝ่ายกงสุล) สถานเอกอัครราชทูต สาธารณรัฐอินเดีย ประจำประเทศไทย เป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนนโยบายด้านพุทธศาสนา ให้กับรัฐบาลของ นายกรัฐมนตรี Narendra Modi และนโยบาย Soft Power: Look East, Act East ของกระทรวงการต่างประเทศอินเดีย

นายหยาง กัง
(Mr.Yang Kung)
รองศาสตราจารย์ ดร.ณัทธีร์ ศรีดี
นางสาวตวงพร อัศววิไล
นายพรเทพ อัมพรกลิ่นแก้ว
นายไพบูล ตันกูล
นายวรศักดิ์ ประยูรศุข
นายสุทธิลักษณ์ สำราญอยู่
นายอภิศักดิ์ ธนเศรษฐกร
นางสาวทิพย์วรรณ วีระภุชงค์

กรรมการ และเหรัญญิก

เลขานุการ

ดร.อัจฉราวดี แมนชาติ

เลขานุการ

นางสาวอันนา สุขสุกรี

รองเลขานุการ