ธรรมยาตรา 5 แผ่นดิน

ธรรมยาตราโพธิคยา

ธรรมยาตราโพธิคยา นับเป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของพระพุทธศาสนา ที่ประกาศจุดเข้มแข็งของประเทศในกลุ่มลุ่มแม่น้ำโขง ด้วยการกระชับสัมพันธไมตรีในฐานะญาติธรรม ที่มีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นพุทธบิดาเดียวกัน และมีแม่น้ำโขง ซึ่งหล่อเลี้ยงผู้คนทั้ง 5 ประเทศ เป็นมารดาเดียวกันมาตั้งแต่สมัยอดีตกาล ดร.สุภชัย วีระภุชงค์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยนครพัฒนา จำกัด ผู้บุกเบิกธุรกิจในแผ่นดินลุ่มน้ำโขงมายาวนานกว่า 20 ปี อีกทั้งยังดำรงตำแหน่ง เลขาธิการสถาบันโพธิคยาวิชชาลัย 980 ได้เล็งเห็นความสำคัญในการยึดหลักธรรมพระพุทธศาสนา โดยนำพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มาปรับใช้ในทุกภาคส่วน เพื่อเชื่อมไมตรีสร้างสันติภาพ มุ่งหวังก่อให้เกิดความสงบสุขในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง นับเป็นจุดเชื่อมที่สำคัญจากดินแดนพุทธภูมิ สู่ดินแดนลุ่มแม่น้ำโขงแผ่นดินสุวรรณภูมิ

ด้วยแนวคิด “ในโอกาสที่อาเชียนเปิดตัวอย่างเต็มรูปแบบ จึงเห็นว่าการเปิด AEC นั้น เราสามารถใช้มิติพระพุทธศาสนาในการเชื่อมโยงพวกเรา ชาวพุทธบริษัทในแดนสุวรรณภูมิกลุ่มลุ่มน้ำโขงได้  ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ และจุดแข็งที่สำคัญ คือ เราเป็นกลุ่มประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนาด้วยกัน เราหาความร่วมมือร่วมใจกันได้ จึงมีความคิดรวมกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านในลุ่มน้ำโขง ร่วมกันค้ำจุนพระพุทธศาสนา ให้เกิดความเป็นปึกแผ่นมั่นคง ด้วยความรักความสามัคคีในฐานะญาติธรรม มีพุทธบิดาองค์เดียวกัน  จึงมีความใฝ่ฝันที่จะเห็นดินแดนลุ่มน้ำโขงเรืองรองด้วยความสุข เป็นแผ่นดินสุวรรณภูมิ เหมือนครั้งที่พระเจ้าอโศกมหาราชทรงส่งพระธรรมทูต นำโดยพระโสณเถระ และ พระอุตตรเถระ เป็นหัวหน้าคณะ ไปเผยแผ่พระพุทธศาสนา ณ ดินแดนสุวรรณภูมิ” ทำให้ ดร.สุภชัย วีระภุชงค์ จัดงานประชุมสงฆ์นานาชาติขึ้นถึง 2 ครั้ง และ ครั้งสุดท้ายในที่ประชุมสงฆ์นานาชาติหัวข้อ “พุทธพลิกสุวรรณภูมิ  สามัคคีธรรมแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง” ที่เมืองเสียมราฐ ประเทศกัมพูชา ได้อาราธนา พระอาจารย์ใหญ่ ดร.พระมหาผ่อง สะมาเลิก ประธานองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์ลาว (อพส.) เดินทางมาร่วมงานด้วย ซึ่งนับเป็นการปฏิบัติศาสนกิจสุดท้ายของ พระอาจารย์ใหญ่ ดร.พระมหาผ่อง สะมาเลิก และเป็นศาสนกิจสำคัญที่ก่อกำเนิด งานธรรมยาตราโพธิคยา ภายใต้ชื่อ ธรรมยาตรา 5 แผ่นดิน ตามรอยพระอริยสงฆ์ลุ่มน้ำโขงในเวลาต่อมา ก่อนท่านจะอาพาธหนัก และละสังขารในที่สุด

ผังเวลา ธรรมยาตราโพธิคยา ลุ่มน้ำโขง

2558
จุดกำเนิด
การปฏิบัติศาสนกิจครั้งสุดท้าย

พระอาจารย์ใหญ่ ดร.พระมหาผ่อง สะมาเลิก อดีตประธานศูนย์กลางองค์การพุทธศาสนา สัมพันธ์ลาว ได้มอบนโยบายสุดท้ายในฐานะพระอาจารย์ที่ปรึกษาสถาบันโพธิคยาฯ ก่อนท่านละสังขารเมื่ออายุ 100 ปี แก่ ดร.สุภชัยฯ "ให้เดินหน้ามุ่งมั่นทำงานต่อไปในแนวทางพุทธพลิกสุวรรณภูมิ" คือ ทำงานหนุนเสริมนำพุทธธรรมคำสอนออกไปเผยแผ่และเชื่อมสัมพันธไมตรีชาวพุทธให้ทั่วแผ่นดินลุ่มน้ำโขง หรืออีกชื่อหนึ่งคือแผ่นดินสุวรรณภูมิ ให้สนับสนุนการนำพุทธธรรมไปพลิกสถานการณ์ที่ไม่สงบสุขให้สุขสงบ  หาจุดยืนร่วมกันในการช่วยกันพลิกมวลมนุษยชาติจากมิจฉาทิฐิให้เกิดสัมมาทิฐิ หาความร่วมมือกันแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในภูมิภาคของเรา ด้วยคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า อันปัจจุบันมีพระสงฆ์สาวกพระศาสดา เป็นผู้นำอุบาสกอุบาสิกา ร่วมกันสืบทอดพระพุทธศาสนาตามพระพุทธปณิธานของพระพุทธองค์

รายละเอียดเพิ่มเติม...

2560
ธรรมยาตราโพธิคยา
ครั้งที่ 1
ตามรอยพระอริยสงฆ์ลุ่มน้ำโขง
ธรรมยาตรา ๕ แผ่นดิน ครั้งที่ ๑

สถาบันโพธิคยาวิชชาลัย 980 ชมรมโพธิคยา 980 มูลนิธิวีระภุชงค์ พร้อมภาคีเครือข่าย 5 ประเทศ ร่วมมือร่วมใจจัดงาน ธรรมยาตราโพธิคยา ครั้งที่ 1 โดยใช้ชื่อ "ธรรมยาตรา 5 แผ่นดิน ตามรอยพระอริยสงฆ์ลุ่มน้ำโขง" ด้วยการนำพุทธบริษัท 5 ประเทศ จำนวนกว่า 200 รูป/คน ธรรมยาตราจากจังหวัดอุบลราชธานี สู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เข้าราชอาณาจักรกัมพูชา ต่อไปถึงสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา กลับสู่ราชอาณาจักรไทย การจัดงานในครั้งนี้มีจำนวนผู้คนมาร่วมบุญหลายหมื่นคน บังเกิดความปีติสุขให้แด่พุทธบริษัททั้ง 5 ประเทศ อย่างถ้วนทั่ว โดยได้รับความร่วมมือจาก องค์กรสงฆ์ รัฐบาล หน่วยงานต่างๆ ไปจนระดับพ่อค้าประชาชน รวมระยะเวลาการเดินทางเพื่อทำกิจกรรมกุศล ในวัดและสถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนา เป็นเวลา 15 วัน จำนวน 34 แห่ง ใน 5 ประเทศ พร้อมได้อัญเชิญหน่อพระศรีมหาโพธิ์จากเมืองคยา ประเทศอินเดียลงปลูก 15 ต้น เพื่อเป็นสักขีพยานในการสร้างสันติธรรม และการผูกมิตรไมตรีชาวพุทธ ที่มีมาตั้งแต่ครั้งอดีตสืบทอดต่อมาถึงปัจจุบัน

รายละเอียดเพิ่มเติม...

2562
ธรรมยาตราโพธิคยา
ครั้งที่ 2
พุทธศาสตร์การทูตสู่สันติภาพโลก
ธรรมยาตรา ๕ แผ่นดิน ครั้งที่ ๒

พุทธศาสตร์การทูตสู่สันติภาพโลก จัดขึ้นเพื่อกระชับสัมพันธไมตรี สร้างสามัคคีพุทธบริษัทลุ่มน้ำโขง ตามแนวคิดการใช้หลัก "พุทธศาสตร์การทูตสู่สันติภาพโลก" จึงเป็นความเชื่อมั่นว่าสัมพันธไมตรีชาวพุทธ จะเชื่อมโยงปวงชนในลุ่มน้ำโขงไว้ได้ ด้วยพลังศรัทธาในพระสัทธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยมุ่งหวัง ความสุขจากศีลและธรรมของปวงชนทุกระดับอันเป็นทางปฏิบัติสายหลักในการขับเคลื่อนประเทศลุ่มน้ำโขงสู่สันติภาพด้วยพระพุทธศาสนา และสามารถหยั่งลึกลงถึงวิธีคิด ก่อให้เกิดสัมมาทิฐิในการดำเนินชีวิต มีความจริงใจ ซื่อสัตย์ รู้จักเหตุและผล แบ่งปันเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ไม่เอาเปรียบแก่งแย่งกัน แน่นแฟันด้วยความเป็นญาติธรรม ซึ่งเป็นความจริงทุกสมัย และยังไม่มีใครหักล้างคำสอนของพระพุทธองค์ว่า "ผิด" แม้แต่ประการเดียว

สถาบันโพธิคยาวิชชาลัย 980 ต้องการเห็นผู้นำผู้ปกครองประเทศมีธรรม ตามแนวคิดพระอาจารย์ใหญ่ ดร. พระมหาผ่อง สะมาเลิก อดีตประธานศูนย์กลางพุทธศาสนาสัมพันธ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เคยกล่าวไว้พอสรุปได้ว่า "ผลความสำเร็จของการเป็นนักการศาสนา ต้องเข้าถึงผู้ที่มีอำนาจปกครองประเทศ ต้องให้ผู้มีอำนาจเข้าใจในธรรม ถ้าผู้มีอำนาจไม่เข้าใจในธรรม จะพาประเทศไปสู่ความล้มเหลว การสร้างสันติภาพโลกให้เป็นจริง ต้องสร้างสัมพันธ์ฉันพี่น้อง ต้องใช้ธรรมเป็นอำนาจ ไม่ใช้อำนาจเป็นธรรม" ความใฝ่ฝันที่ปรารถนาจะเห็นผู้ปกครองประเทศมีธรรม และบริหารปกครองประชาชนด้วยการใช้ธรรมเป็นอำนาจ นำพุทธธรรมมาปรับใช้ในการดำเนินงาน และแก้ปัญหาในทุกภาคส่วน จึงเป็นฐานคิดสำคัญในการทำงานของสถาบันฯ และนำมาสู่การจัดงานธรรมยาตรา 5 แผ่นดิน ซึ่งการจัดงานที่ผ่านมาทั้ง 2 ครั้ง ประสบความสำเร็จอย่างงดงาม มีชาวพุทธ 5 ประเทศเข้าร่วมงานธรรมยาตราเป็นจำนวนมหาศาล ร่วมแสดงพลังศรัทธาอันยิ่งใหญ่ของมหาชน และร่วมรณรงค์นำหลักพุทธธรรมมาปฏิบัติให้เกิดความสุข อันเป็นจุดสำคัญในการก้าวสู่ความเป็นปีกแผ่นด้วยสันติภาพ

รายละเอียดเพิ่มเติม...

2567
ธรรมยาตราโพธิคยา
ครั้งที่ 3
พระบรมสารีริกธาตุ มหานทีคงคาลุ่มน้ำโขง
พระบรมสารีริกธาตุ

ธรรมยาตราพระบรมสารีริกธาตุ มหานทีคงคาลุ่มน้ำโขง

เป็นโครงการที่ยิ่งใหญ่ที่สุด เป็นงานธรรมยาตราเชื่อมดินแดนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า จากมหาธรรมนทีคงคาอินเดีย สู่แผ่นดินแห่งพุทธธรรมลุ่มน้ำโขงไทย นำเสด็จฯ โดยพระบรมสารีริกธาตุขององค์พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า จากพิพิธภัณท์สถานแห่งชาตอินเดีย ตามเสด็จฯ โดยพระสารีริกธาตุของอัครสาวกซ้าย-ขวา พระสารีบุตร พระมหาโมคคลานะ จากมหาสถูปสาญจี อินเดีย ระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ์ ถึง 19 มีนาคม พ.ศ.2567 โครงการฯ ดังกล่าวเกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างสถาบันโพธิคยาวิชาลัย 980 รัฐบาลอินเดีย รัฐบาลไทย เพื่อเชื่อมต่อและเผยแผ่พลังศรัทธาของประชาชนในพุทธธรรมของทั้ง 2 ภูมิภาคให้มั่นคงสืบไป สร้างอานิสงส์ของหลักธรรมให้เกิดพลังสามัคคี และความดีของมวลมนุษยชาติ อยู่ร่วมกันอย่างสันติบนหลักปรัชญาพระธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเป็นโอกาสให้ประชาชนได้กราบสักการะ รวมทั้งเป็นสัญลักษณ์ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญในการเสด็จฯ ขององค์พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อประทานพรโปรดพุทธศาสนิกชน หลังจากว่างเว้นไปเกือบ 1 ศตวรรษ การเสด็จฯ ของพระบรมสารีริกธาตุในครั้งนี้นั้นเปรียบประดุจเสด็จโดยพระพุทธองค์เอง การถวายการรับเสด็จจึงเปิดโอกาสให้พุทธบริษัทสามารถดำเนินกิจกรรมทางศาสนาร่วมกันในด้านต่าง ๆ อาทิ ศาสนาพิธี และศาสนาธรรม เพื่อสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงธรรมะให้เกิดขึ้นเพื่อสืบทอดความรัก ความสามัคคี และสร้างสันติสุขโดยธรรมให้เกิดขึ้นในแผ่นดินเอเชีย อันเป็นแผ่นดินกำเนิดของพระพุทธศาสนากำเนิดและประดิษฐานอย่างมั่นคงเป็นเวลากว่า 2600 ปีมาแล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติม...