หนังสือธรรมวิชัยจากแดนพุทธภูมิ

โครงการส่งเสริมพระสงฆ์ไทยไปศึกษาและปฏิบัติธรรมเชิงลึก  
ณ แดนพุทธภูมิ สาธารณรัฐอินเดีย รุ่นที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๓)