หนังสือที่ระลึกโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ

เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา