การพัฒนาการบริหารจัดการสานักปฏิบัติธรรม

ประจำจังหวัดดีเด่นในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๒