ตามรอยพระอริยสงฆ์ลุ่มน้ำโขง

ธรรมยาตราโพธิคยา ตามรอยพระอริยสงฆ์ลุ่มน้ำโขง จากนโยบายสุดท้ายของพระอาจารย์ใหญ่ ดร.พระมหาผ่อง สะมาเลิก อดีตประธานศูนย์กลางองค์การพุทธศาสนา สัมพันธ์ลาว ก่อนท่านละสังขารเมื่ออายุ ๑๐๐ ปี มอบให้แก่ ดร.สุภชัย วีระภุชงค์ เลขาธิการสถาบันโพธิคยาวิชชาลัย ๙๘๐ ให้เดินหน้ามุ่งมั่นทำงานต่อไปในแนวทางพุทธพลิกสุวรรณภูมิ จึงเป็นแนวทางให้สถาบันโพธิคยาวิชชาลัย ๙๘๐ ชมรมโพธิคยา ๙๘๐ มูลนิธิวีระภุชงค์ พร้อมภาคีเครือข่าย ๕ ประเทศ ร่วมมือร่วมใจจัดงาน ธรรมยาตราโพธิคยา ครั้งที่ ๑ โดยใช้ชื่อ “ธรรมยาตรา ๕ แผ่นดิน ตามรอยพระอริยสงฆ์ลุ่มน้ำโขง” ด้วยการนำพุทธบริษัท ๕ ประเทศ จำนวนกว่า ๒๐๐ รูป/คน ธรรมยาตราจากจังหวัดอุบลราชธานี สู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เข้าราชอาณาจักรกัมพูชา ต่อไปถึงสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา กลับสู่ราชอาณาจักรไทย การจัดงานในครั้งนี้มีจำนวนผู้คนมาร่วมบุญหลายหมื่นคน บังเกิดความปีติสุขให้แด่พุทธบริษัททั้ง ๕ ประเทศ อย่างถ้วนทั่ว

ประมวลภาพ
ธรรมยาตราโพธิคยา ครั้งที่ ๑

ตามรอยพระอริยสงค์ลุ่มน้ำโขง