ประมวลภาพสักการะนาคบารมี

วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕

พระบรมธาตุนาดูน อ.นาดูน จ.มหาสารคาม