จุดเริ่มต้น

ธรรมยาตราโพธิคยา

จากความเชื่อมั่นในพระพุทธานุภาพแห่งมหาศรัทธาในพระรัตนตรัย จึงร่วมใจกันจัดโครงการธรรมยาตราโพธิคยาดินขึ้น โดยวางใจว่าทุกแผ่นดินที่ไปเยือน คือ บ้านดุจมีพ่อเดียวกัน คือ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และมีแม่เดียวกันคือ แม่น้ำโขง ด้วยเกิดภูมิลำเนาเดียวกัน

พระอาจารย์ใหญ่ ดร.พระมหาผ่อง สะมาเลิก อดีตประธานศูนย์กลางองค์การพุทธศาสนา สัมพันธ์ลาว จึงได้มอบนโยบายสุดท้ายในฐานะพระอาจารย์ที่ปรึกษาสถาบันโพธิคยาวิชชาลัย ๙๘๐ ก่อนท่านละสังขารเมื่ออายุ ๑๐๐ ปี แก่ ดร.สุภชัย วีระภุชงค์ เลขาธิการสถาบันโพธิคยาฯ “ให้เดินหน้ามุ่งมั่นทำงานต่อไปในแนวทางพุทธพลิกสุวรรณภูมิ” คือ ทำงานหนุนเสริมนำพุทธธรรมคำสอนออกไปเผยแผ่และเชื่อมสัมพันธไมตรีชาวพุทธให้ทั่วแผ่นดินลุ่มน้ำโขง หรืออีกชื่อหนึ่งคือแผ่นดินสุวรรณภูมิ ให้สนับสนุนการนำพุทธธรรมไปพลิกสถานการณ์ที่ไม่สงบสุขให้สุขสงบ  หาจุดยืนร่วมกันในการช่วยกันพลิกมวลมนุษยชาติจากมิจฉาทิฐิให้เกิดสัมมาทิฐิ หาความร่วมมือกันแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในภูมิภาคของเรา ด้วยคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า อันปัจจุบันมีพระสงฆ์สาวกพระศาสดา เป็นผู้นำอุบาสกอุบาสิกา ร่วมกันสืบทอดพระพุทธศาสนาตามพระพุทธปณิธานของพระพุทธองค์ จึงเป็นจุดกำเนิดโครงการ ธรรมยาตราโพธิคยา