โพธิคยาวัตถุมงคล

วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏิ์ ราชวรมหาวิหาร

ร่วมกับ

สถาบันโพธิคยาวิชาลัย 980

ขอเชิญเป็นเจ้าของวัตถุมงคลที่ระลึก เนื่องในโอกาสการอัญเชิญ

พระบรมสารีริกธาตุ พระอรหันตธาตุ พระสารีบุตร และพระมหาโมคคัลลานะ

จากสาธารณรัฐอินเดีย มาประดิษฐานชั่วคราว ณ ประเทศไทย
รายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายนำไปทำนุบำรุงพุทธศาสนา
ราคาสั่งจอง 7,999 บาท

พระพุทธปฏิมาธรรมจักรมุทรา

ด้านหน้าพระพุทธรูปปางปฐมเทศนา หน้าตักกว้าง 5 นิ้ว
พระพุทธรูปอยู่ในพระอิริยาบถนั่งขัดสมาธิราบ พระหัตถ์ขวายกนิ้วขึ้นจีบ แสดงท่ารูปวงกลม เป็นกิริยาแสดงธรรม พระหัตถ์ซ้ายยกขึ้นประคอง มีเครื่องประกอบทำเป็นรูปวงล้อ (ธรรมจักร) กับรูปกวางไว้ตรงพุทธบัลลังก์ และมีปัญจวัคคีย์พนมมือด้วย เป็นสัญลักษณ์การเกิดพระรัตนตรัย กล่าวคือ
ครั้งนั้นในสมัยพุทธกาล เมื่อพระพุทธองค์ทรงตรัสรู้อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้ว พระองค์ทรงอธิษฐานพระหฤทัย น้อมไปเพื่อจะทรงแสดงพระธรรมเทศนาโปรดเวไนยสัตว์อย่างนี้แล้ว ทรงระลึกถึงปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 คือ โกณฑัญญะ วัปปะ ภัททิยะ มหานามะ และอัสสชิ ที่เคยอุปการะแก่พระองค์มา จึงทรงพระกรุณาเสด็จดำเนินออกจากต้นอชปาลนิโครธ ไปยังป่าอิสิปตนมฤคทายวัน แขวงเมืองพาราณสี อันเป็นที่อยู่ของปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 ครั้นวันขึ้น 15 ค่ำ เพ็ญเดือน 8 อันเป็นวันอาสาฬหปุรณมี พระผู้มีพระภาคเจ้า ตรัสเตือนปัญจวัคคีย์ให้ตั้งใจฟังธรรมแล้ว พระองค์ก็ทรงแสดง “ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร” อันเป็น “ปฐมเทศนา” โปรดปัญจวัคคีย์ทั้ง 5
เมื่อพระพุทธองค์ตรัสพระธรรมเทศนาอยู่ ธรรมจักษุคือดวงตาเห็นธรรมปราศจากธุลีมลทิน ได้เกิดขึ้นแล้วแก่ท่านโกณฑัญญะ และปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 ได้บรรลุธรรมและได้ขอบรรพชา ในวัน ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 คือวันอาสาฬหบูชาถือเป็นวันที่มีพระรัตนตรัยครบองค์สามบริบูรณ์ครั้งแรกในโลก คือ มีทั้งพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์
ด้านหลังสลักคำว่า
เย ธมฺมา เหตุปฺปภวา เตสํ เหตํุ ตถาคโต
เตสญฺจ โย นิโรโธ จ เอวํวาที มหาสมโณ
แปลว่า
ธรรมเหล่าใดเกิดแต่เหตุ พระตถาคตเจ้าทรงแสดงเหตุแห่งธรรมเหล่านั้น
และความดับแห่งธรรมเหล่านั้น พระมหาสมณะมีปกติตรัสอย่างนี้
กล่าวโดยย่อ คือ วันหนึ่ง อุปติสสะและโกลิตะไปเที่ยวเล่นในงานรื่นเริงประจำปีในกรุงราชคฤห์ ขณะชมมหรสพอยู่นั้นก็เกิดความสลดใจขึ้นมาอย่างเดียวกันว่า กิจกรรมเหล่านี้ช่างไร้สาระสิ้นดี หาประโยชน์แก่นสารมิได้เลย ควรจะหาสิ่งใดเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวและหลุดพ้นจากบ่วงเช่นนี้ อีกสองวันจึงพากันไปบวชในสำนักของสัญชัยเวลัฏฐบุตร ณ กรุงราชคฤห์นั้นเอง และสำเร็จการศึกษาในสำนักนั้นโดยใช้เวลาเพียงสองสามวัน เมื่อจบแล้วก็ออกจากสำนัก แต่ยังไม่พึงพอใจเพราะเห็นว่าความรู้จากสำนักนั้นหาใช่ที่ตนค้นหาไม่ จึงตกลงแยกกันไปตามหาครูผู้สามารถสอนความจริงของโลกให้ประจักษ์ได้อย่างแท้จริง และสัญญากันว่าถ้าใครเจอครูเช่นว่าแล้วก็จะมาบอกกันมิได้อำพราง
เมื่ออุปติสสะเดินทางมาจนได้พบกับพระอัสสชิเถระ อันเป็นหนึ่งในปัญจวัคคีย์ ที่หลังจากได้ฟังธรรมจาก พระพุทธองค์ จนบรรลุอรหันต์แล้ว เดินถือบาตรและจีวร ไปสู่กรุงราชคฤห์เพื่อบิณฑบาตแต่เช้าตรู่ เมื่ออุปติสสะได้พบพระอัสสชิเถระ ก็ประทับใจในอิริยาบถที่น่าเลื่อมใส สำรวมดี ของท่านพระอัสสชิเถระ ผู้มีอินทรีย์ฝึกดีแล้ว จึงเกิดความคิดว่า ท่านผู้นี้จักเป็นพระอรหันต์ จึงได้ตามท่านพระอัสสชิเถระไปข้างหลัง รอคอยโอกาสอยู่ แล้วสอบถาม พระอัสสชิเถระได้แสดงความลึกซึ้งในคำสอน ของพระผู้มีพระภาคเจ้า ดังที่ปรากฏข้างต้น เมื่ออุปติสสะได้ฟังก็ได้บรรลุโสดาบัน แล้วนำธรรมะที่ได้รับฟังมา ไปบอกเพื่อนสนิทคือโกลิตะ จนได้บรรลุโสดาบัน เช่นเดียวกัน ทั้งสองจึงได้พาปริพาชก 250 คน ไปฟังธรรมจากพระพุทธองค์และขอบรรพชา จากนั้นพระพุทธองค์ยกย่องให้ทั้ง 2 เป็นอัครสาวกเบื้องซ้ายและเบื้องขวา
ฐานองค์พระด้านหลังบรรจุดิน 4 สังเวชนียสถาน
ราคาสั่งจองผอบ 5.3 ซม. 1,699 บาท
ราคาสั่งจองผอบ 3.2 ซม. 1,099 บาท

ผอบเจดีย์พระบรมสารีริกธาตุ

ผอบเนื้อทองเหลืองขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5.3 ซม. และ 3.2 ซม. ด้านใต้ผอบบรรจุดิน 4 สังเวชียสถานไว้
จำลองจากที่ได้รับการขุดพบพระบรมสารีริกธาตุภายใต้การดูแลของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นิวเดลี ถูกขุดขึ้นมาจากปิปราห์วา ในเขต Siddharthnagar ของอุตตรประเทศ ซึ่งในอดีตเป็นส่วนหนึ่งของเมืองโบราณแห่งกบิลพัสดุ์ โดยเนินดินที่ปิปราห์วานั้นก็ถูกระบุว่าเป็นเนินเดียวกับกบิลพัสดุ์โบราณ การค้นพบโลงศพที่มีจารึกไว้โดย William Claxton Peppé (ค.ศ. 1852-1936) วิศวกรชาวอาณานิคมอังกฤษและผู้จัดการอสังหาริมทรัพย์ในปี 1898 ณ ที่ตั้งเจดีย์แห่งนี้ ถือเป็นการค้นพบครั้งยิ่งใหญ่
จารึกบนฝาผอบหมายถึงพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าและศากยะหมู่ของพระองค์มีข้อความว่า
อิยัง สาลีละ นิธาเน พุทธัสสะ ภะคะวาเถ สาขียานัน
สุขีถิ พาหะถะนัน สะภะคินี กะถันสะสุนา เทละตะ
ที่บรรจุพระสารีริกธาตุ ของพระพุทธเจ้านี้ เป็นของสากยราชสุกิติกับพระภาตา
พร้อมทั้งพระภิคินี พระโอรสและพระชายา สร้างขึ้นอุทิศถวาย
ผู้แปลจารึก : ศรีสุภูธี มหานายาเก เถโร (Sri Subhuthi Mahanayake Thero) แห่งวัดวัสกาดูวา (Waskaduwa) ประเทศศรีลังกา ผู้ช่วยทีมโบราณคดี และคุณเปเป้
ราคาสั่งจองเหรียญ 299 บาท

เหรียญพระพุทธธรรมจักรมุทรา

เหรียญขนาด ความสูง 2.8 ซม. มี 4 สีให้เลือก
ด้านหน้าพระพุทธรูปปางปฐมเทศนา
พระพุทธรูปอยู่ในพระอิริยาบถนั่งขัดสมาธิราบ พระหัตถ์ขวายกนิ้วขึ้นจีบ แสดงท่ารูปวงกลม เป็นกิริยาแสดงธรรม พระหัตถ์ซ้ายยกขึ้นประคอง มีเครื่องประกอบทำเป็นรูปวงล้อ (ธรรมจักร) กับรูปกวางไว้ตรงพุทธบัลลังก์ และมีปัญจวัคคีย์พนมมือด้วย เป็นสัญลักษณ์การเกิดพระรัตนตรัย
ด้านหลัง
สลัก พระพุทธปฏิมาธรรมจักรมุทรา ธรรมยาตราพระบรมสารีริกธาตุ มหานทีคงคาลุ่มน้ำโขง งานที่จัดขึ้นด้วยการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ พระอรหันตธาตุพระสารีบุตร และพระมหาโมคคัลลานะ จากสาธารณรัฐอินเดีย มาประดิษฐานชั่วคราว ณ ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ์ – 19 มีนาคม 2567

Line Shop

Scan or Click to Shop

สอบถามเพื่อเติมที่