พ.ศ.๒๕๖๐

ครั้งแรกธรรมยาตรา ๕ ประเทศ

๑๓-๐๕-๖๐ 

เริ่มแล้วธรรมยาตรา ๕ แผ่นดิน

๒๓-๐๕-๖๐

ธรรมยาตรา ๕ แผ่นดิน ตอนที่ ๒

๒๔-๐๕-๖๐

ธรรมยาตรา ๕ แผ่นดินตอนที่ ๓

๒๕-๐๕-๖๐

ธรรมยาตรา ๕ แผ่นดิน ตอนที่ ๔

๒๖-๐๕-๖๐

ประวัติศาสตร์ธรรมยาตรา ๕ แผ่นดิน

๒๗-๐๕-๖๐

เวียดนามเปิดเมืองทำบุญ ๕ ชาติ

๒๘-๐๕-๖๐

ธรรมยาตรา ๕ แผ่นดิน ตอนที่ ๕

๒๙-๐๕-๖๐

ธรรมยาตรา ๕ แผ่นดิน ตอนที่ ๖

๓๐-๐๕-๖๐

ธรรมยาตรา ๕ แผ่นดิน ตอนที่ ๗

๓๑-๐๕-๖๐

ธรรมยาตรา ๕ แผ่นดิน ตอนที่ ๘

๐๑-๐๖-๖๐

ธรรมยาตรา ๕ แผ่นดิน ตอนที่ ๙

๐๒-๐๖-๖๐

ธรรมยาตรา ๕ แผ่นดิน ตอนที่ ๑๐

๐๕-๐๖-๖๐