โครงการนำโปรไทยสู่โลกแห่งธรรม

สถาบันโพธิคยาวิชชาลัยฯ นำโปรกอล์ฟเข้าแคมป์ฝึกสมาธิ “โครงการนำโปรไทยสู่โลกแห่งธรรม” ที่ จังหวัดกระบี่

            สถาบันโพธิคยาวิชชาลัย ๙๘๐ นำโปรไทยสู่โลกแห่งธรรม เก็บตัวฝึกสมาธิที่ จ.กระบี่ หวังนักกอล์ฟนำไปประยุกต์ใช้ในการแข่งขันในเวทีระดับประเทศและต่างประเทศ ที่โรงแรมโซฟิเทล กระบี่ โภคีธรา กอล์ฟ แอนด์ สปา รีสอร์ท อ.เมือง จ.กระบี่ นายสมาน แสงสอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ “พุทธพลิกโลก สถาบันโพธิคยาวิชชาลัย ๙๘๐ นำโปรไทยสู่โลกธรรม” โดยมีนายสุภชัย วีระภุชงค์ เลขาธิการสถาบันโพธิคยาวิชชาลัย ๙๘๐ สาธารณรัฐอินเดีย กรรมการบริหารมูลนิธิวีระภุชงค์ และกรรมการผู้จัดการโภคีธรากรุ๊ป กล่าวรายงานถึงความเป็นมาของโครงการ โดยมีการบรรยายธรรมสงฆ์ผู้ทรงคุณาวุฒิ การสวดมนต์ นั่งสมาธิ ให้แก่โปรกอล์ฟชื่อดังของไทย และสื่อมวลชนสายกีฬา นายสุภชัย วีระภุชงค์ เลขาธิการสถาบันโพธิคยาวิชชาลัย ๙๘๐ กล่าวว่า โครงการดังกล่าวทางสถาบันฯ ได้ตระหนัก และเล็งเห็นว่า นักกอล์ฟไทยนั้นมีความสามารถไม่แพ้ชาติใดๆ แต่ควรมีความเข้าใจในแก่นของพระพุธศาสนาให้มากกว่านี้ในการดำรงสติ เพื่อให้เกิดสมาธิ และปัญญา และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และการแข่งขันกอล์ฟได้ เนื่องจากนักกอล์ฟ เป็นกลุ่มบุคคลที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศไทย สำหรับโครงการดังกล่าวนี้ จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อนักกอล์ฟ เพราะช่วยให้นักกอล์ฟไทยเข้าใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนา และสามารถนำไปประยุกต์ให้ในชีวิตประจำวัน อีกทั้งยังเป็นการทำให้สังคมเข้าใจว่าหน้าที่ในการเผยแผ่พระพุธศาสนา ไม่เป็นเพียงหน้าที่ของพระสงฆ์ แต่เป็นหน้าที่ของพุทธศาสนิกชนทุกคนที่มีความรู้ ความสามารถ และมีปัจจัยในการช่วยกันเผยแผ่ศาสนาเพื่อให้เยาวชนรุ่นหลังต่อไป ตามหลักไตรภาคี ที่ควรมีการร่วมมือจากราชกิจ ศาสนกิจ ธุรกิจ นายศุภชัย กล่าวอีกว่า ขอให้ชาวพุทธทุกคนได้ตระหนักถึงการแสดงหน้าที่การเป็นพุทธบริษัท ให้เชื่อมั่นว่า ทุกคนมีแนวคิดที่จะนำเอาพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จ พระสัมมาสัมมาพุทธเจ้าที่ถูกต้องตรงตามพระไตรปิฎก มาเติมเต็มให้แก่ชาวพุทธ เนื่องจากระยะหลังคำสอนของพระพุทธองค์ผิดเพี้ยนไปในหลายด้าน ทำให้ชาวพุทธได้รับความเชื่อที่ผิดๆ รวมทั้งหลากหลายปัญหาในสถานการณ์โลกที่เกิดขึ้นจากข้อมูลข่าวสาร และผลกระทบต่างๆ ในทุกด้าน ทั้งการเมืองและเศรษฐกิจสังคม วัฒนธรรม ปัญหาสิ่งแวดล้อม ที่ชาวโลกกำลังได้รับ กันอยู่ทุกวันมีมากเพียงพอที่จะชี้ให้เห็นได้ว่า คนในสังคมส่วนใหญ่กำลังตกอยู่ในสังคมที่ไร้ศีลธรรม และขาดปัญญา สถาบันโพธิคยาฯ จึงได้จัดตั้งโครงการ พุทธพลิกโลก ขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่ง ในการแก้ไขปัญหา นายศุภชัย กล่าวเพิ่มอีกว่า สำหรับโครงการพุทธพลิกโลกได้สัญจรไปเติมเต็มธรรมที่ถูกต้องให้แก่พระสงฆ์ และฆราวาสมาอย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มจากเติมเต็มให้แก่ พระธรรมทูตไทยในประเทศอินเดีย เนปาล การนำพระสงฆ์ไทยไปศึกษาพระธรรมเชิงลึกที่แดนพุทธภูมิ รวมทั้งประเทศไทยที่สัญจรไปภาคเหนือ และภาคอีสานมาแล้ว นายศุภชัย กล่าวทิ้งท้ายอีกว่า จากการที่นำโปรกอล์ฟชื่อดังของไทยมาเข้าสู่โครงการครั้งนี้ เพื่อหวังให้นักกีฬามีสมาธิ มีธรรมอยู่ในใจ การแข่งขัน หรือการเล่นกีฬาจะประสบความสำเร็จ ความขัดแย้งต่างๆ จะเบาบางลง ในส่วนของสื่อมวลชนจะได้มีสมาธิ มีธรรมเพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งจะส่งผลดีแก่ส่วนรวม และตัวเองมากยิ่งขึ้น