โพธิคยานาคาธิบดี โลโก้

งานมอบรางวัลโพธิคยานาคาธิบดี

ครั้งที่ 1

สถาบันโพธิคยาวิชชาลัย 980 ได้กำหนดการจัดพิธีมอบ รางวัลโพธิคยานาคาธิบดี ครั้งที่ 1 อย่างเป็นทางการ ให้กับผู้ที่ได้รับรางวัลอย่างสมเกียรติ ในวันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 สถานที่ สวนสาธารณะองค์พญาศรีภุชงค์มุกดานาคราช แก่งกะเบา ตำบลป่งขาม อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร

รางวัลโพธิคยานาคาธิบดี แบ่งสาขาในการรับรางวัล ดังนี้

1. สาขาส่งเสริมกิจการด้านพระพุทธศาสนา

2. สาขาพุทธศิลป์

3. สาขาสื่อมวลชนเพื่อพระพุทธศาสนา

Guide Book

ผู้ที่ได้รับรางวัลโพธิคยานาคาธิบดี

สาขาส่งเสริมกิจการด้านพระพุทธศาสนา

ประเภทบุคคล

พระธรรมราชานุวัตร (สุทัศน์ วรทสฺสี) อายุ 52 ปี พรรษา 31 เปรียญธรรม 9 ประโยค สำนักเรียนวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศาสตร์ และ ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการชุมชน  ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเจ้าคณะภาค 10, เจ้าอาวาสพระอารามหลวง วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร และรองแม่กองบาลีสนามหลวง
พระเทพวัชราจารย์ (เทียบ สิริญาโณ) อายุ 61 ปี พรรษา 40 เปรียญธรรม 9 ประโยค ปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาบาลี มหาวิทยาลัยปูนา สาธารณรัฐอินเดีย ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง รองเจ้าคณะภาค 5 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร
ดร.ดนัย จันทร์เจ้าฉาย อายุ 56 ปี ปริญญาโทสาขาการตลาด เกียรตินิยมอันดับ 1 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยโกเธนเบิร์ก ประเทศสวีเดน ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เกียรตินิยมเหรียญทอง สาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ และได้รับศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ประธานที่ปรึกษา บริษัท ดีซี คอนซัลแทนส์ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด ประธาน มูลนิธิธรรมดี

ประเภทองค์กร

พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2476 เป็นองค์กรที่สำคัญและเก่าแก่ดำเนินงานมาแล้ว 90 ปี มีสำนักงานตั้งอยู่ที่ถนนพระอาทิตย์ แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร นำโดยศาตราจารย์ ดร.ศุลีมาศ สุทธิสัมพัทน์ นายกพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ดำเนินภารกิจหลัก คือ สนับสนุนกิจการเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาทั้งในและนอกประเทศ, เผยแผ่ส่งเสริมเชิดชูหลักธรรมพระพุทธศาสนาและพิทักษ์รักษาสถาบันชาติ พระพุทธศาสนา พระมหากษัตริย์, เป็นตัวแทนองค์กรพระพุทธศาสนา, ส่งเสริมสามัคคีธรรมและสัมพันธภาพกับศาสนาอื่น, ปฏิบัติการสาธารณกุศล และสวัสดิการสังคม
องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก ก่อตั้งเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2493 ที่ประเทศศรีลังกา ปัจจุบันดำเนินการมาแล้ว 72 ปี มีศูนย์ภาคี 189 แห่ง ใน 50 ประเทศทั่วโลก มีสำนักงานตั้งอยู่ในอุทยานเบญจสิริ ถนนสุขุมวิท เขตคลองเตย กรุงเทพฯ มีภารกิจหลัก คือ การเผยแผ่พระพุทธศาสนาและการส่งเสริมความเป็นปึกแผ่นและสามัคคีธรรมของพุทธศาสนิกชนทั่วโลก และดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อจรรโลงและเผยแผ่พระธรรม เพื่อให้เกิดสันติภาพและความสุขในมวลมนุษยชาติ บริหารจัดการองค์กรโดยคณะกรรมการ ปัจจุบันมี นายพัลลภ ไทยอารี เป็นประธานกรรมการ
ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2493 ปัจจุบันดำเนินการมาแล้ว 72 ปี ด้วยปณิธานมุ่งมั่นให้พระธรรมเป็นเครื่องเหนี่ยวนำและหล่อหลอมจิตใจมนุษยชาติให้ “ตื่นรู้” ก้าวสู่คุณภาพชีวิตที่สมบูรณ์ มีสำนักงานตั้งอยู่ที่แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ เป็นองค์กรทางพระพุทธศาสนาที่เป็นผู้นำการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่เยาวชน และผู้สนใจเข้าร่วมศึกษาปฏิบัติธรรมตามพระไตรปิฎก โดยเน้นหลักวิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐาน ให้เกิดศรัทธาและปัญญา เพื่อนำหลักธรรมมาใช้ในการดำเนินชีวิต พร้อมทั้งเข้าร่วมเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้กว้างขวางมั่นคง บริหารจัดการองค์กรโดยคณะกรรมการบริหาร ปัจจุบันนายมณเธียร ธนานาถ เป็นนายกสมาคม
สาขาพุทธศิลป์

ประเภทบุคคล

อาจารย์วนิดา พึ่งสุนทร อายุ 85 ปี ศิลปศาสตร์บัณฑิต สถาปัตยกรรมไทย ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะสถาปัตยกรรม (แบบประเพณี) ประจำปีพุทธศักราช 2546 ปัจจุบันเป็นอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และสถาปนิกที่มีความเชี่ยวชาญด้านสถาปัตยกรรมไทยแบบประเพณี
นายวัชราศิลป์ พิสิษฐ์กูล อายุ 16 ปี ฉายา จิตรกรอัจฉริยะรุ่นเยาว์ ศิษย์อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ สร้างผลงานภาพวาดลายไทยที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนามาตั้งแต่วัย ๒ ขวบ ภาพวาดภาพแรกคือ ภาพพญานาค และสร้างผลงานอันทรงคุณค่าที่มีการพัฒนาการออกมาอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งสื่อสารความหมายแห่งพุทธธรรมสะท้อนผ่านภาพวาด ด้วยความตั้งใจให้เป็นเมล็ดพันธุ์แห่งโพธิจิตแก่ผู้ชมภาพ เพื่อยังประโยชน์แก่สรรพชีวิตและความเจริญแห่งพระสัทธรรม
สาขาสื่อมวลชนเพื่อพระพุทธศาสนา

ประเภทบุคคล

นายขรรค์ชัย บุนปาน อายุ 78 ปี เป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งหนังสือพิมพ์มติชนรายวัน ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) นักหนังสือพิมพ์ คอลัมนิสต์ นักเขียนรางวัลศรีบูรพา ประจำปี พ.ศ. 2548
เมื่ออายุครบ 20 ปี อุปสมบทที่วัดราชโอรสาราม สอบได้นักธรรมตรี จากนั้น เข้าศึกษาต่อที่คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ความสนใจด้านพุทธศาสนา สะท้อนผ่านผลงานมากมายตั้งแต่วัยหนุ่ม
นายศิริชัย บุญชิต หรือ หนึ่งนาคา อายุ 34 ปี ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จากวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ปัจจุบันเป็นผู้ผลิตรายการและพิธีกรรายการคนหัวนาค ออกอากาศทางยูทูปเข้าสู่ปีที่ 8 และเป็นเจ้าของวังแสนมนต์ตรา ลานธรรมปู่องค์ดำแสนศิริจันทรา-ย่ามณีจันทรา จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทคณะบุคคล

รายการตามรอยนาคา ก่อตั้งเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2564 ปัจจุบันดำเนินรายการมากว่า 1 ปี ออกอากาศทางช่องยูทูปนาคาทีวี มีกลุ่มเป้าหมายผู้ชมที่ศรัทธาพญานาคและพระพุทธศาสนา โดยรวบรวมเรื่องราวความเชื่อและตำนานพญานาคจากในและต่างประเทศ ด้วยเจตนานำเสนอให้ผู้ชมเข้าใจถึงมุมมอง แนวคิด และแนวปฏิบัติของผู้ศรัทธาพญานาคที่รักและปกป้องพระพุทธศาสนา

บรรยากาศงานมอบรางวัลโพธิคยานาคาธิบดี

ประมวลภาพผู้รับรางวัลโพธิคยานาคาธิบดี

นานาทัศนะ